RUSZYŁY ZAPISY NA POWIATOWY ROWEROWY MARATON TURYSTYCZNY

0
101

Starostwo Powiatowe zaprasza do udziału w Powiatowym Rowerowym Maratonie Turystycznym, który odbędzie się 28 maja.

Uczestnicy-rowerzyści startują z dowolnego miejsca na terenie powiatu wrzesińskiego i mają za zadanie:
a) zaliczyć minimum 3 punkty kontrolne (uzyskać potwierdzenie na karcie startowej)
b) dotrzeć na metę maratonu, która zlokalizowana będzie przy Pałacu Reymonta w Kołaczkowie do godz. 13.00.

Wśród wszystkich, którzy zaliczą minimum 3 punkty kontrolne i dotrą do mety w limicie czasowym rozlosowane zostaną nagrody.

REGULAMIN

 1. ORGANIZATOR
  1.Starostwo Powiatowe we Wrześni
 2. WSPÓŁORGANIZATORZY
  1.Stowarzyszenie „Promyk”
  2.Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie

  III. CEL IMPREZY
  1.Promocja powiatu wrzesińskiego jako miejsca przyjaznego dla rowerzystów.
  2.Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.
  3.Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
  4.Upowszechnienie rekreacji i turystyki rowerowej.
 3. TERMIN
  Maraton odbędzie się 28 maja 2017 r. Start o godz. 9:00, zakończenie rajdu godz. 13:30 przy Pałacu Reymonta w Kołaczkowie.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA
  Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  W imprezie może uczestniczyć każda osoba, która terminowo dokona zgłoszenia i uiści opłatę startową. Osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w maratonie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, natomiast osoby w wieku do 15 lat mogą wziąć udział
  w maratonie tylko będąc pod stałą opieką osoby pełnoletniej.

  Formularz zgłoszeniowy, zgodę rodzica/opiekuna prawnego oraz mapkę maratonu można pobrać ze strony: www.wrzesnia.powiat.pl/maraton
  Zgłoszenia (wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych) będą przyjmowane w Starostwie Powiatowym we Wrześni, Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej (pok.104) od 4 do 19 maja br. lub do wyczerpania limitu miejsc.

  Wpisowe wynosi 20 zł dla dorosłych i 10 zł dla dzieci i młodzieży do lat 18 (decyduje rok urodzenia). W ramach wpisowego organizator zapewnia posiłek regeneracyjny oraz wodę i herbatę na mecie.
  Wpłat należy dokonywać na konto organizatora: Stowarzyszenie „Promyk”, ul. Chopina 9, 62-300 Września, nr rachunku: 04 9681 0002 0021 6531 0018 8323 z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz dopiskiem „Maraton”.

 5. ZASADY MARATONU
  Uczestnicy startują z dowolnego miejsca na terenie powiatu wrzesińskiego i mają za zadanie:
  a) zaliczyć minimum 3 punkty kontrolne (uzyskać potwierdzenie na karcie startowej),
  b) dotrzeć na metę maratonu, która zlokalizowana będzie przy Pałacu Reymonta w Kołaczkowie do godz.13.00.
  Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego.
  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie maratonu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
  Organizatorzy nie zapewniają serwisu technicznego podczas przejazdu trasy.
  Wśród uczestników, którzy ukończą zmagania i zaliczą minimum 3 punkty kontrolne rozlosowane zostaną nagrody.

VII. KONTAKT
Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września
– Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej, I piętro – pok. 104,
tel. 61 640 44 72, e-mail: jacek.zielinski@wrzesnia.powiat.pl
www.wrzesnia.powiat.pl/maraton


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
3.Uczestnicy pokonujący dystans maratonu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
4.Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy.
5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy dopuszczenia lub wykluczenia z imprezy uczestnika, który w sposób rażący naruszył regulamin.
6.Podczas imprezy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
8.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

U W A G A !

 • Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 • Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.